การอบรมและทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 7/2564  วันที่ 21 - 22 มกราคม 2564

  • การอบรมและทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 7/2564  วันที่ 21 - 22 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส.    ผู้ประสานงาน บุษบา โทร. 1113 - 4  ***สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตหมดอายุในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น*** 

Search