การอบรมและทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 8/2564  วันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2564

  • การอบรมและทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 8/2564  วันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส.  ผู้ประสานงาน บุษบา โทร. 1113 - 4  ***สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตหมดอายุในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น***

Search