สถานะการดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

คกก.พนส. = คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
ครม. = คณะรัฐมนตรี
สคก. = สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รวท. = รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

หมายเหตุ 
     *กฏกระทรวง ที่ต้องผ่านคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ตามมาตรา ๘ ของพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

     **ประกาศสำนักงานฯ จำนวน ๓ ฉบับ ยังอยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อส่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา

Search