สารบัญ

ตัวชี้วัดและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

 

ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (ม. 44)

 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ

  • ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  • ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  • ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 

 

Search