มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายให้คําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานด้านกฎหมาย ข้อกําหนด สนธิสัญญา อนุสัญญา และพันธกรณีหรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
 3. ดําเนินการเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในการออกกฎหมาย รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายบรรดาที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของสํานักงาน
 4. ดําเนินการเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา การอุทธรณ์ การรับเรื่องราวร้องทุกข์งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นของสํานักงาน
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้าง

legal group

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ปฏิบัติงานสารบรรณ และธุรการ
 2. ดำเนินการด้านแผนงาน และติดตามผล
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานการคลังและพัสดุ การเงิน และงบประมาณ
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

งานพัฒนากฎหมายนิวเคลียร์ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. เป็นศูนย์ประสานในการพิจารณาร่างและปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายนิวเคลียร์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของสำนักงาน
 2. ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของสำนักงาน
 3. พัฒนากฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ กฎกระทรวง คำสั่ง ระเบียบ ประกาศ

งานคดีทั่วไปและนิติกรรมสัญญา มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ดำเนินงานเกี่ยวกับคดีอาญา และคดีแพ่ง
 2. ตรวจพิจารณากลั่นกรองสัญญาในหน้าที่ของสำนักงาน
 3. รับเรื่องร้องเรียนและประสานการเจรจาไกล่เกลี่ย
 4. ดำเนินการพิจารณาทางปกครองตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติหรือคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
 5. ดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับคดีปกครอง

งานสนธิสัญญานิวเคลียร์ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. พิจารณาตีความสนธิสัญญา พิธีสารหรือพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
 2. ยกร่างกฎหมายเพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยทำกับต่างประเทศ
 3. วิเคราะห์ และเสนอความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับสนธิสัญญา พิธีสารหรือพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
 4. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพิจารณากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำและเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา รวมทั้งบอกเลิกหรือถอนการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา

งานที่ปรึกษากฎหมาย มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ดำเนินการจัดทำร่างสัญญา บันทึกความเข้าใจ , บันทึกข้อตกลง และนิติกรรมสัญญาต่างๆ ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 2. ให้คำปรึกษา วินิจฉัย และตีความข้อกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 3. จัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทางกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
 4. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์และรังสีเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ
 5. จัดให้มีการศึกษา ฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์และรังสีภายในสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติและหน่วยงานภายนอก

สถิติการดำเนินคดีเกี่ยวกับใบอนุญาตระหว่างปี พ.ศ.2558 - ปัจจุบัน

Search