กลุ่มบริหารฐานข้อมูลทางนิวเคลียร์และรังสี

กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (Office of Atoms for Peace : OAP)

บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐฯ ภายใต้ปีงบประมาณ 2561

Image

โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

26 มกราคม 2561

ระบบแผนที่สถานประกอบการทางรังสีระยะที่ 2

- แผนที่แสดงสถานประกอบการทางรังสีทั่วประเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

- ประชาชนสามารถแจ้งเหตุต้องสงสัยทางรังสีได้ผ่านทางมือถือ

30 มกราคม 2561

ระบบยื่นคำขอรับใบอนุญาตครอบครองเครื่องกำเนิดรังสีออนไลน์

- เปิดใช้งานระบบสำหรับรองรับการยื่นคำขอรับใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์

- สามารถยื่นคำขอครอบครองเครื่องกำเนิดรังสีทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

9 มิถุนายน 2561

ระบบเชื่อมโยงบูรณาการในใบอนุญาตส่ง หรือพาวัตถุอันตราย หรือสัตว์ ไปกับอากาศยาน ผ่านระบบ National Single Window (NSW)

- เปิดใช้งานระบบเแลกเปลี่ยนข้อมูลการอนุญาตฯ ข้อมูลใบรับรองความปลอดภัยทางรังสีของหีบห่อ ปส. สทน.

- ระบบติดตามสถานะคำขอรับใบอนุญาต

- ระบบแจ้งข้อเท็จจริงการใช้ใบอนุญาตสำหรับนำเข้า-ส่งออก ผ่านระบบ NSW

- ปรับปรุงจัดทำฐานข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการกำกับดูแล และออกใบอนุญาตฯ phaseI

30 กันยายน 2561

ระบบเชื่อมโยงข้อมูลใบแจ้งข้อเท็จจริงกับผู้ประกอบการ และเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียน กับระบบ National Single Window (NSW) – Single Window (B2G)

- เปิดใช้งานระบบเชื่อมโยงข้อมูล ณ จุดเดียว (Single Entry Form) ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอแจ้งข้อเท็จจริงผ่านระบบของผู้ประกอบการเองหรือระบบกลางของ NSW

- เชื่อมโยงระบบบริการประชาชนกับระบบฐานข้อมูลประชาชนกลาง (Linkage Center)

- เชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคล กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

- ปรับปรุงจัดทำฐานข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการกำกับดูแล และออกใบอนุญาตฯ phaseII

ธันวาคม 2561 - มีนาคม 2562

ระบบแผนที่สถานประกอบการทางรังสีระยะที่ 2
โครงการแล้วเสร็จ

Progress

ระบบยื่นคำขอรับใบอนุญาตครอบครองเครื่องกำเนิดรังสีออนไลน์
โครงการจะแล้วเสร็จในอีก

Progress

ระบบเชื่อมโยงบูรณาการในใบอนุญาตส่ง หรือพาวัตถุอันตราย หรือสัตว์ ไปกับอากาศยาน ผ่านระบบ National Single Window (NSW)
โครงการแล้วเสร็จ

Progress

ระบบเชื่อมโยงข้อมูลใบแจ้งข้อเท็จจริงกับผู้ประกอบการ และเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียน กับระบบ National Single Window (NSW) – Single Window (B2G)
โครงการจะแล้วเสร็จในอีก

Progress

เจ้าหน้าที่

<h3>นายพงศ์พันธ์ นาคแก้ว</br>หน.กบฐ.</br>pongpan.n@oap.go.th</h3>

นายพงศ์พันธ์ นาคแก้ว
หน.กบฐ.
pongpan.n@oap.go.th

<h4>นายเอกลักษณ์ ไชยวัฒน์</br>นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ</br>akkaluk.c@oap.go.th</h4>

นายเอกลักษณ์ ไชยวัฒน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
akkaluk.c@oap.go.th

<h4>นางสาวอัฉรารัตน์ ฉายเหมือนวงศ์</br>นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ</br>atchararat.c@oap.go.th</h4>

นางสาวอัฉรารัตน์ ฉายเหมือนวงศ์
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ
atchararat.c@oap.go.th

<h4>นางสาวปิยวรรณ ศรีกงพาน</br>นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ</br>piyawan.s@oap.go.th</h4>

นางสาวปิยวรรณ ศรีกงพาน
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ
piyawan.s@oap.go.th

กลุ่มบริหารฐานข้อมูลทางนิวเคลียร์และรังสี หมายเลขติดต่อ 0-2596-7600 ต่อ 1508

Search