กลุ่มบริหารฐานข้อมูลทางนิวเคลียร์และรังสี

กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (Office of Atoms for Peace : OAP)

บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐฯ ภายใต้ปีงบประมาณ 2561

Image

โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

9 มิถุนายน 2561

ระบบเชื่อมโยงบูรณาการในใบอนุญาตส่ง หรือพาวัตถุอันตราย หรือสัตว์ ไปกับอากาศยาน ผ่านระบบ National Single Window (NSW)

- เปิดใช้งานระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลการอนุญาตฯ ข้อมูลใบรับรองความปลอดภัยทางรังสีของหีบห่อ ปส. สทน.

- ระบบติดตามสถานะคำขอรับใบอนุญาต

- ระบบแจ้งข้อเท็จจริงการใช้ใบอนุญาตสำหรับนำเข้า-ส่งออก ผ่านระบบ NSW

- ปรับปรุงจัดทำฐานข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการกำกับดูแล และออกใบอนุญาตฯ phaseI

30 กันยายน 2562

ระบบเชื่อมโยงข้อมูลใบแจ้งข้อเท็จจริงกับผู้ประกอบการ และเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียน กับระบบ National Single Window (NSW) – Single Window (B2G)

- เปิดใช้งานระบบเชื่อมโยงข้อมูล ณ จุดเดียว (Single Entry Form) ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอแจ้งข้อเท็จจริงผ่านระบบของผู้ประกอบการเองหรือระบบกลางของ NSW

- เชื่อมโยงระบบบริการประชาชนกับระบบฐานข้อมูลประชาชนกลาง (Linkage Center)

- เชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคล กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

- ปรับปรุงจัดทำฐานข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการกำกับดูแล และออกใบอนุญาตฯ phaseII

1 กรกฎาคม 2563

e-Permit Management System

- (ระบบบริหารการอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ และเครื่องกำเนิดรังสี)

ระบบเชื่อมโยงบูรณาการในใบอนุญาตส่ง หรือพาวัตถุอันตราย หรือสัตว์ ไปกับอากาศยาน ผ่านระบบ National Single Window (NSW)
โครงการแล้วเสร็จ

Progress

ระบบเชื่อมโยงข้อมูลใบแจ้งข้อเท็จจริงกับผู้ประกอบการ และเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียน กับระบบ National Single Window (NSW) – Single Window (B2G)
โครงการจะแล้วเสร็จในอีก

Progress

เจ้าหน้าที่

<h3>นายพงศ์พันธ์ นาคแก้ว</br>วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ</br>หน.กบฐ.</h3>

นายพงศ์พันธ์ นาคแก้ว
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ
หน.กบฐ.

<h4>นางสาวปิยวรรณ ศรีกงพาน</br>นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ</h4>

นางสาวปิยวรรณ ศรีกงพาน
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ

<h4>นางสาวอัฉรารัตน์ ฉายเหมือนวงศ์</br>นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ</h4>

นางสาวอัฉรารัตน์ ฉายเหมือนวงศ์
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ

<h4>นายเกื้อกูล อินต๊ะ</br>เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน</h4>

นายเกื้อกูล อินต๊ะ
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน

<h4>นายพศวีร์ พรมศิลา</br>นักฟิสิกส์รังสี</h4>

นายพศวีร์ พรมศิลา
นักฟิสิกส์รังสี

กลุ่มบริหารฐานข้อมูลทางนิวเคลียร์และรังสี หมายเลขติดต่อ 0-2596-7600 ต่อ 1501-1503

Search