มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานช่วยอำนวยการ และงานเลขานุการของสำนักงาน
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน และเสริมสร้างระบบคุณธรรมและจริยธรรม
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และงานช่างซ่อมบำรุงของสำนักงาน
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่เลขาธิการมอบหมาย

โครงสร้าง

New

กลุ่มอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. งานบริหารทั่วไปของสำนักงาน เลขานุการกรม
 2. ดำเนินงานสารบรรณของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ งานช่วยอำนวยการ และกลั่นกรองงานเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
 3. งานเลขานุการนักบริหาร ติดตาม ประสานงานตามสั่งการของผู้บริหาร จัดเตรียม/บันทึกเกี่ยวกับการประชุมของผู้บริหาร
 4. จัดการเกี่ยวกับการประชุมกรม งานด้านติดตาม ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกในภารกิจที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนอัตรากำลัง และจัดทำข้อเสนอสำหรับการพัฒนาบุคลากร และดำเนินการเกี่ยวกับทุนรัฐบาล และทุนศึกษาฝึกอบรม
 2. ดำเนินการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับ หรือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
 3. ดำเนินการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนของข้าราชการและลูกจ้าง การเลื่อนขั้นเงินเดือน และประโยชน์เกื้อกูลตามระเบียบสวัสดิการ
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
 5. จัดทำทะเบียนประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
 6. ดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับวินัย และคุณธรรม

กลุ่มบริหารงานคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ดำเนินการด้านการเงิน และบัญชีของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 2. ดำเนินการด้านการงบประมาณ การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ การควบคุมยอดการใช้จ่ายเงิน โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ติดตาม เร่งรัด รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี การเบิกเงินงบประมาณแทนกัน
 3. รับผิดชอบงานสวัสดิการ การตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานและเบิกจ่ายเงินค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล ตรวจสอบการนำส่งกองทุน กบข กสจ.
 4. งานระบบ GFMIS ดำเนินการเบิกจ่ายเงินทุกรายการผ่านระบบ GFMIS ฐานข้อมูลการใช้จ่าย/การเบิกจ่ายเงิน การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี การเบิกเงินงบประมาณแทนกัน รับและนำส่งรายได้ เบิกเกินส่งคืน และการจัดทำบัญชีรายงานการเงินทุกประเภทในระบบ GFMIS

กลุ่มบริหารงานพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแผนงาน จัดทำสัญญา และข้อตกลงต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง และบริหารสินทรัพย์
 2. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ มติ ครม. และระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. จัดทำแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านพัสดุ ตลอดจนสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
 4. รวบรวมและตรวจสอบทะเบียนสินทรัพย์ตามประเภทวัสดุ และควบคุมดูแลสินทรัพย์
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบพัสดุประจำปี การสอบหาข้อเท็จจริง ตลอดจนจำหน่ายและการบริจาคพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ
 6. กำกับดูแลการดำเนินการด้านพัสดุของเจ้าหน้าที่พัสดุประจำกอง

กลุ่มอาคารสถานที่ และยานพาหนะ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. สำรวจ ตรวจสอบ ประเมิน และจัดทำแผนการบริหารจัดการ อาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 2. บริหารจัดการการใช้อาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 3. จัดซื้อจัดจ้าง ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและความสะอาดเรียบร้อยของอาคารสถานที่
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการยานพาหนะส่วนกลาง
 6. สำรวจ ตรวจสอบ ประเมิน และจัดทำแผนบำรุงรักษายานพาหนะส่วนกลาง
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

กลุ่มงานช่างมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. สำรวจ ตรวจสอบ ออกแบบ และจัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 2. บำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขต่อเติมที่เกี่ยวข้องกับอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 3. จัดหา จัดเก็บรักษา และบำรุงรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานช่าง
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

Search