สารบัญ

 

การให้บริการของกลุ่มบริหารงานคลัง สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มาติดต่อราชการ ซึ่งนอกจากการให้บริการที่ประทับใจ รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใสแล้ว ยังมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้รับบริการ เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และสามารถจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่จะต้องนำมาแสดงประกอบการเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินจากคลังของกลุ่มบริหารงานคลังฉบับนี้ ได้รวบรวมข้อมูล ระเบียบปฏิบัติเส้นทางเดินเอกสารในการติดต่อราชการเพื่อขอเบิกจ่ายเงิน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคู่มือสำหรับผู้รับบริการตลอดจนเป็นคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานคลัง  ในการตรวจสอบเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แนวปฏิบัติฯ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านที่เกี่ยวข้องตามสมควร  หากมีข้อบกพร่องใดๆ  คณะผู้จัดทำใคร่ขอคำแนะนำเพื่อจะได้ปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์และครบถ้วนมากยิ่งขึ้นต่อไป ซึ่งท่านสามารถแนะนำมาได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (ผังบุคลากร คลัง.pdf)ผังบุคลากร คลัง.pdf[ผังบุคลากร]525 kB

Search