สารบัญ

 

ระบบลูกจ้างประจำ

 

 

 

 • ติดต่อ (Contact)
  • กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 3 อาคาร 1
  • โทรศัพท์ 0 2561 4074 , 0 2596 7600 ต่อ 1323 - 27
  • โทรสาร 0 2561 3013  www.oap.go.th

 

 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Other Contact)
  • สำนักนายกรัฐมนตรี
  • กรมบัญชีกลาง
  • กสจ.

 

 • แบบประเมินความพึงพอใจระบบลูกจ้างประจำ

Search