สารบัญ

 การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ภายใน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

   การพัฒนาข้าราชการใหม่ และทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

   การได้รับทุนฝึกอบรมระยะยาว

   แผนปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

   การพัฒนาข้าราชการระดับสูง 

   การฝึกอบรม พัฒนาในหลักสูตรต่างๆ 

   หลักสูตร E - learning ที่เกี่ยวข้อง กับภาระกิจ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร เสริมสร้างแรงจูงใจการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ระบบมาตรฐานความโปร่งใส

ระบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์

การมาปฏิบัติราชการและการลาราชการ ประเภท ต่างๆ

ระบบการสแกนลายนิ้วมือ และการลาออนไลน์ http://leave.oap.go.th/index.php

ยุทธศาสตร์ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย และสิทธิมนุษยชน

Search