สารบัญ

newประกาศคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เรื่อง การจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกสวัสดิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

คำสั่ง ปส. ที่ 215/2562 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547

ระเบียบสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เรื่อง การจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกสวัสดิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

คำสั่ง ปส. ที่ 50/2561 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (หมดวาระ)

คำสั่ง ปส. ที่ 62/2561 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (หมดวาระ)

วาระการประชุมสามัญของสวัสดิการ ปส. ครั้งที่ 1/2562

วาระการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ครั้งที่ 1/2563

วาระการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ คร้ังที่ 2/2563

วาระการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ คร้ังที่ 3/2563

Search