ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร

อาคาร กช.ใหม่ (อาคาร 4) ชั้น 2 ห้อง 217
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 02 5967600 ต่อ 4213

โทรสาร 02 5795969

ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม

N 0905 666

EN 0905 66

E 0905 66

S 0905 66

การดำเนินงานศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Area - based Mapping)

Area based Mapping 62

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- รายงานการประชุมผลการดำเนินงานศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารการฝึกอบรมเรื่อง "นิวเคลียร์และรังสี เรื่องใกล้ตัว"

1. อยู่อย่างไรปลอดภัยจากรังสี

2. แนวทางการปฏิบัติเมื่อเจอต้นกำเนิดรังสี

แผนที่ตั้ง

เว็บไซต์ www.oap.go.th/offices/ro/ro-central/

Search