กฎหมาย ระเบียบคณะกรรมการ กฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการทางนิวเคลียร์

พระราชบัญญัติ

สำหรับขั้นตอน วิธีการ เอกสารที่ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องยื่น และสิ่งที่ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ แบ่งตามแต่ละขั้นของการขออนุญาตสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ มีดังนี้

 การขออนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ (พ.ร.บ. มาตรา ๕๑-๕๔)

การขออนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ (พ.ร.บ. มาตรา ๕๕-๕๖)

ระหว่างการก่อสร้าง (พ.ร.บ. มาตรา ๕๗-๖๑)

  • รายงานความคืบหน้า (ตาม มาตรา ๕๙ ใน พ.ร.บ. )
  • การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างต้องได้รับอนุญาต (ตาม มาตรา ๖๐ ใน พ.ร.บ. )

การทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ (cold commissioning)

  • แจ้งวัน เวลา และระยะเวลาการทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่อเลขาธิการ (ตาม มาตรา ๖๒ ใน พ.ร.บ.)
  • ส่งรายงานการทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์

การทดสอบการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (hot commissioning)

**การขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ สามารถยื่นขอได้ตั้งแต่เมื่อการก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เสร็จสมบูรณ์ จนถึงก่อนการขอรับใบอนุญาตดำเนินการ ทั้งนี้ทั้งนั้น การจะนำเข้าวัสดุนิวเคลียร์ จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีอย่างใดอย่างหนึ่งก่อน  ดังนั้นก่อนจะนำเข้าเชื้อเพลิงนิวเคลียร์เพื่อการทดสอบเดินเครื่องควรขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และเจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ แต่ถ้าหากไม่พร้อมสอบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ให้สอบเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) และเจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ และสอบเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ภายหลัง

การขออนุญาตดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ (พ.ร.บ. มาตรา ๖๔ -๖๖)

ระหว่างการดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์

การขออนุญาตเลิกดำเนินการ (พ.ร.บ. มาตรา ๗๐-๗๑)

ระหว่างกิจกรรมการเลิกดำเนินการและหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการเลิกดำเนินการ (พ.ร.บ. มาตรา ๗๒-๗๔)

โดยในทุกขั้นตอนผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีศักยภาพทางเทคนิคและการเงินเพียงพอ (ร่างกฎกระทรวงกำหนดศักยภาพทางเทคนิคและการเงินของผู้ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ....)

 

สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงและประกาศทั้งหมดได้ ที่นี่

Search