ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (อาคาร B2) ชั้น 2
สำนักงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือ
เลขที่ 155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ 053 211434

โทรสาร 053 211435

เว็บไซต์ https://th-th.facebook.com/oapchiangmai/

ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม

N 0905 66

แผนที่ตั้ง

Search