Strategy and Planning Division

  

VTR เผยแพร่นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2564

 

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ศึกษา พัฒนา เสนอแนะ และจัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ รวมทั้งติดตาม กํากับ และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนดังกล่าว
 2. จัดทํายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวง
 3. จัดทําแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติ
  การด้านดิจิทัล รวมถึงพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของสํานักงาน ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
  หน่วยงานภายในสังกัด
 4. ประสานและดําเนินการความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และดําเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีและความตกลงระหว่างประเทศ
 5. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
 6. ดําเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม และฝึกอบรมด้านความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
 7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของสํานักงาน
 8. ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
 9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่เลขาธิการมอบหมาย

 

โครงสร้าง

strategy division

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ปฏิบัติงานสารบรรณ และธุรการ
 2. ดำเนินการด้านแผนงาน และติดตามผล
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานการคลังและพัสดุ การเงิน และงบประมาณ
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. พัฒนา จัดทำ และเสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ และนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
 2. จัดทำแผนปฏิบัติการและคำของบประมาณประจำปี สำหรับแผนงาน และโครงการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 3. ติดตาม และประเมินผลนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ และการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ตลอดจนศึกษาผลกระทบ และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา และอุปสรรค
 4. สนับสนุนและประสานการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กลุ่มความร่วมมือและประสานงานระหว่างประเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกสำนักงาน ในการส่งบุคลากรของประเทศเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ ความตกลง และพันธกรณีระหว่างประเทศที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน
 2. สนับสนุนและอำนวยการให้ข้าราชการของสำนักงานเดินทางไป ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ
 3. บริหารจัดการฐานข้อมูลการเดินทางเข้าร่วมการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ
 4. ปฏิบัติหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ของหน่วยงาน และสนับสนุนการจัดการประชุมและฝึกอบรมระหว่างประเทศของสำนักงาน
 5. จัดทำแผนการและดำเนินการเพื่อพัฒนาโครงการความร่วมมือทางวิชาการระดับประเทศและภูมิภาคของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
 6. บริหารจัดการและติดตามตลอดจนวิเคราะห์ผลการดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทยและทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
 7. ศึกษา วิเคราะห์ และเจรจาเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศทางนิวเคลียร์และรังสี ทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี
 8. จัดเตรียมข้อมูล เพื่อสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมตามพันธกรณีระหว่างประเทศ

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. พัฒนาสื่อเผยแพร่ความรู้ทางนิวเคลียร์และรังสีเพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
 3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลรวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
 4. สร้างเครือข่ายความรู้ด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
 5. บริหารจัดการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกระบวนการอนุญาต
 6. ดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ และให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ
 7. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ของศูนย์อำนวยการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

กลุ่มบริหารจัดการองค์ความรู้และฝึกอบรมด้านนิวเคลียร์และรังสี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ศึกษา วิเคราะห์ และบริหารจัดการองค์ความรู้ของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 2. ดําเนินงานศูนย์กลางข้อมูลด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ
 3. ศึกษา วิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการงานด้านการพัฒนาสมรรถนะหลักตามภารกิจหน้าที่ของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 4. ดําเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและจัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมทางนิวเคลียร์และรังสีสําหรับ บุคลากรภายในและภายนอกสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 5. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําแผนฝึกอบรมของสํานักงาน ปรมาณูเพื่อสันติประจําปี รวมทั้งกํากับ ติดตาม และ ประเมินผลการดําเนินงานให้บรรลุผลสําเร็จตาม เป้าหมายที่กําหนด
 6. ประสานงาน และดําเนินการฝึกอบรม ประชุมและสัมมนาของบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ
 7. จัดทําฐานข้อมูลนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ

กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. บริหารจัดการการประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ และคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
 2. ประสานและติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ และคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
 3. ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ และคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
 4. สื่อสารข้อมูลสารสนเทศของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ และคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ประสานงานและปฏิบัติตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ รวมทั้งจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 2. พัฒนาระบบคลังข้อมูล และฐานข้อมูลสารสนเทศรวมทั้งเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกิจการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 3. บริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 4. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารและการจัดการการกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์
 5. เป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 6. สนับสนุนและประสานการดำเนินงานของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกระทรวง
 7. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร

 

 

 

 

 

Update / Areerat.W/27-03-64

 

Search