VTR เผยแพร่นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2564

 

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ศึกษา พัฒนา เสนอแนะ ติดตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
 2. จัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รวมทั้งเร่งรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด
 3. ประสานและดำเนินการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศและต่างประเทศ และดำเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีและความตกลงระหว่างประเทศ
 4. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม และฝึกอบรมด้านความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
 6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศของสำนักงาน
 7. ดำเนินเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้าง

strategy division

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ปฏิบัติงานสารบรรณ และธุรการ
 2. ดำเนินการด้านแผนงาน และติดตามผล
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานการคลังและพัสดุ การเงิน และงบประมาณ
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. พัฒนา จัดทำ และเสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ และนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
 2. จัดทำคำของบประมาณประจำปี สำหรับแผนงาน และโครงการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 3. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการกำหนดนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศและของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 4. ติดตาม และประเมินผลนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ และการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ตลอดจนศึกษาผลกระทบ และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา และอุปสรรค
 5. สนับสนุนและประสานการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มความร่วมมือและประสานงานระหว่างประเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานกับกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
 2. ประสานงานและดำเนินการตามความตกลง และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
 3. ประสานงานและดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
 4. ติดตาม รวบรวม และวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่เกิดจากการดำเนินการด้านความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี เพื่อเสนอแนะนโยบายการดำเนินการด้านต่างประเทศ
 5. บริหารจัดการความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้มีความทันสมัยอันจะนำไปสู่ประโยชน์ของหน่วยงานและประเทศ
 6. ปฏิบัติหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ของหน่วยงาน

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. พัฒนาสื่อเผยแพร่ความรู้ทางนิวเคลียร์และรังสีเพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
 3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลรวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
 4. สร้างเครือข่ายความรู้ด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
 5. บริการจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกระบวนการอนุญาต
 6. ดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ และให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ
 7. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ของศูนย์อำนวยการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

กลุ่มบริหารจัดการองค์ความรู้และฝึกอบรมด้านนิวเคลียร์และรังสี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. บริหารจัดการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 2. ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมทางนิวเคลียร์และรังสี
 3. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนฝึกอบรมของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และติดตามประเมินการดำเนินการ และผลสำเร็จตามแผนการฝึกอบรม
 4. ประสานงาน และดำเนินการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนาของบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ
 5. ดำเนินงานศูนย์กลางข้อมูลด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ
 6. จัดทำฐานข้อมูลนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ

กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมและกำกับดูแลด้านพลังงานนิวเคลียร์ตามมติคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ และคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
 2. บริหารจัดการและติดตามการประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ และคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
 3. ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ประสานงานและปฏิบัติตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ รวมทั้งจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 2. พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 3. ดูแลรับผิดชอบความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 4. เป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 5. พัฒนาหลักสูตร และการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็คทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

 

 

กยผ.2

 

 

 

Update / Areerat-21-07-63

 

Search