สารบัญ

 - แนวปฏิบัติการจัดประชุมคณะอนุกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ >>

 - องค์ประกอบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ >>>

 - แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 3 และ 4>>>>    

 

กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (กลค.)

  • ภารกิจ หน้าที่ อำนาจ

Search