กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (กลค.)

  • โครงสร้างบุคลากร  jpg
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

  • แบบฟอร์มเสนอแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  xls
  • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการ (รายไตรมาส/รายปี)  xls
  • แบบขอเสนอเรื่องบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฯ  doc

แผนการประชุมประจำปี

        º  ปี งปม. ๒๕๖๑  (ณ ๒๖ กย. ๒๕๖๐)   pdf

        º  ปี งปม. ๒๕๖๒  (ณ ๑ ตค. ๒๕๖๑)  pdf   

คำสั่งมอบหมายข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ในคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ  (อนุกรรมการและเลขานุการ, ผู้ช่วยเลขานุการ)   pdf

 

จดหมายข่าวกลุ่มเลขานุการคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 

     

                     

 

ปฏิทินกิจกรรม                                                                                                                                                  

ปรับปรุงข้อมูล ณ ธันวาคม ๒๕๖๒

Search