สารบัญ

 ข่าวสารสนเทศที่น่าสนใจ !! (ประจำเดือนตุลาคม 2563)

>> คำสั่ง ปส. เรื่อง แต่งตั้งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (ที่ 185/2563)

>>> แผนการจัดประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ

และคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (กลค.)

  • ภารกิจ หน้าที่ อำนาจ

 

Search