กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (กทส.)

Information Techonology Section

หน้าที่รับผิดชอบ

อำนาจหน้าที่

1. ประสานงานและปฏิบัติตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ รวมทั้งจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานฯ
2. เสนอแนะนโยบบายกำกับดูแล สนับสนุนส่งเสริม วางแผนและติดตามผลการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของสำนักงานฯ
3. พัฒนา บริหารจัดการ ควบคุมดูแล และบำรุงรักษา ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล รวมทั้งการเขียนชุดคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผล
4. ดูแลรับผิดชอบความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานฯ
5. บริหารจัดการ การเผยแพร่ การให้บริการข้อมูลและสารสนเทศ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และผ่านทางศูนย์บริการข้อมูลประชาชน (Call Center)
6. เป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานฯ
7. ให้คำแนะนำปรึกษา ฝึกอบรมการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
8. จัดทำองค์ความรู้ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ภารกิจด้านบริการ
ภารกิจด้านการพัฒนา

ขอบัญชีผู้ใช้งาน สำหรับเจ้าหน้าที่ใหม่

1. สร้างใบของานจากระบบของานออนไลน์ 
2. กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ใหม่ ดาวโหลดได้จากลิงค์ในระบบของาน
3. ส่งใบของาน แนบฟอร์มรายละเอียดเจ้าหน้าที่ใหม่ ไปยัง กทส.
4. กทส. สร้างและแจ้งบัญชีผู้ใช้พร้อมระบุข้อหนดการใช้งานตาม พรบ.คอมฯ

ขั้นตอนขอใช้บริการระบบของาน IT

1. เข้าระบบของานจากเมนูบริการสารสนเทศ
2. เลือกเมนู บันทึกใบของาน
3. กรอกรายละเอียดให้ชัดเจน
    - สำหรับการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ต้องมีเลขครุภัณฑ์
    - สำหรับการขอเปิดบัญชีผู้ใช้ใหม่ ต้องแนบเอกสารตามที่ระบุในระบบมาด้วย
4. บันทึก และปริ็นให้ ผอ.เซ็นเพื่อรับทราบ และส่งเอกสารไปยัง กทส.
5. ติดตามสถานะงาน และผู้รับผิดชอบได้จากหน้าแรกของระบบ

Search