มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้

  1. บริหารจัดการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
  2. ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมทางนิวเคลียร์และรังสี
  3. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนฝึกอบรมของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และติดตามประเมินการดำเนินการ และผลสำเร็จตามแผนการฝึกอบรม
  4. ประสานงาน และดำเนินการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนาของบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ
  5. ดำเนินงานศูนย์กลางข้อมูลด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ
  6. จัดทำฐานข้อมูลนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ

 

 

 v1441

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search