กอฝ. มีหน้าที่  ดังนี้

 

  1. ศึกษา วิเคราะห์ และบริหารจัดการองค์ความรู้ของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
  2. ดําเนินงานศูนย์กลางข้อมูลด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ
  3. ศึกษา วิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการงานด้านการพัฒนาสมรรถนะหลักตามภารกิจหน้าที่ของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
  4. ดําเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและจัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมทางนิวเคลียร์และรังสีสําหรับ บุคลากรภายในและภายนอกสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
  5. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําแผนฝึกอบรมของสํานักงาน ปรมาณูเพื่อสันติประจําปี รวมทั้งกํากับ ติดตาม และ ประเมินผลการดําเนินงานให้บรรลุผลสําเร็จตาม เป้าหมายที่กําหนด
  6. ประสานงาน และดําเนินการฝึกอบรม ประชุมและสัมมนาของบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ
  7. จัดทําฐานข้อมูลนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ

 

 

กอฝ

 

 

  

 

Search