ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติแด่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีบทบาทสำคัญในกิจการด้านนิวเคลียร์
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 60 ปี ปส.

  6

 

 

 

 1

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

 

2

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงลักษณา โพชนุกูล
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

 

3

รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี กฤษณจินดา
สาขาฟิสิกส์การแพทย์
 

 

 

4

นายวิทิต เกษคุปต์
สาขาความปลอดภัยทางนิวเคลียร์

 

 

5

รองศาสตราจารย์ ดร.พัตธนี วานิชกูล
สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

 

 

 

 

 

 

Search