อำนาจหน้าที่

     1. ผู้อำนวยการกลุ่มสำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (ผสบ.) มีหน้าที่พิจารณารายงานผลการดำเนินงานและนำเสนอผู้บริหารสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

     2. ผู้อำนวยการติดตามและประเมินผล (ผอ.กตป.) มีหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

     3. เจ้าหน้าที่กลุ่มติดตามและประเมินผล มีหน้าที่ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผล สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

     1. ศึกษารายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

     2. กำหนดแนวทางและกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติดังนี้

        2.1. ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร่วมกระทรวงและตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณและตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...

        2.2. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรคงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...

        2.3. ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...

     3. จัดทำแบบฟอร์ม/ระบบรายงานข้อมูล เพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มรายงานที่กำหนด

     4. แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแบบฟอร์มรายงานที่กำหนดเป็นรายเดือน

     5. ติดตาม ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตัวชี้วัด และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

     6. ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลหากข้อมูลไม่ครบถ้วน/ถูกต้อง แจ้งหน่วนงานในสังกัดปรับแก้ไขข้อมูลส่งให้กลุ่มติดตามและประเมินผล

     7. วิเคราะห์และประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหา/อุปสรรค

     8. จัดทำรายงานสรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินตามแผนปฏิบัติราชการ เป็นประจำทุกเดือนเสนอผู้บริหารของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

แผนผังการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

     1. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...

     2. แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปี พ.ศ. ...

     3. แบบฟอร์มรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ...

     4. แบบฟอร์มรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายโครงการ พ.ศ. ...

     5. แบบฟอร์มรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามนโยบายของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา

     6. แบบฟอร์มรายงานผลการออกใบอนุญาตและผลการปฏิบัติงานให้นายกรัฐมนตรีทราบทุก 1 เดือน ประจำเดือน ...

 

 

Search