สารบัญ

  ♦ รายละเอียดการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 

manual หลักเกณฑ์และรายละเอียดต่างๆสำหรับประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2564

• มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

• หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายตามมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ปส.

•  แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุฯ หนังสือ กค (กวจ) 0405.2-ว334

•  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการพัสดุ เบี้ยประชุม และค่าวิทยากร ของ ปส.

•  ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

Search