สารบัญ

  ♦ รายละเอียดการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

calendar 1  ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

clipboard  แบบฟอร์ม 

- แบบฟอร์มเสนอโครงการปี 2567 (Full Version 2.1) 

- คู่มือการใช้งานแบบฟอร์มเสนอโครงการ ปี 2567 สำหรับ Full Version 2.1

                   - แบบฟอร์ม TOR

                   - แบบฟอร์ม ปร. 4-6 (สิ่งก่อสร้าง)


manual
  หลักเกณฑ์และรายละเอียดต่างๆสำหรับประกอบการจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. 2567

หลักเกณฑ์ต่างๆ ของสำนักงบประมาณเพื่อใช้ประกอบการจัดทำคำของบประมาณ (ตาม Link นี้)

 หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบลงทุน

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อเสนองบประมาณ ประจำปีพ.ศ. 2567

หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการ

open book  แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
open book  ผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

   นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

Search