welcome oap gif 1   กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 

  1. รวบรวมจัดทำองค์ความรู้ด้านพลังงานปรมาณูและภารกิจสำนักงานฯ และผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้
  2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม และสร้างเครือข่ายความรู้ด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
  3. พัฒนาจัดทำแผนหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และประสานการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาในภาพรวม
  4. ดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ และให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ
  5. บริการข้อมูล ความรู้ หนังสือ รายงานวิจัยและพัฒนา วารสาร สิ่งพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ จากในและต่างประเทศ
  6. เผยแพร่ข้อมูลสิ่งพิมพ์ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) และสิ่งพิมพ์ด้านพลังงานปรมาณูของประเทศอื่น และองค์การระหว่างประเทศ

 

************************************************* 

Atomy solo pink

 

 

 

  

 

  

 

 

Search