คู่มือปฏิบัติงาน

Work from home

Work at OAP

 

***ตัวอย่าง การรายงานการปฏิบัติงานภาพรวม (รายสัปดาห์)

 

แบบฟอร์มบันทึกประวัติบุคคลภายนอก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search