สารบัญ

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและมาตรฐานด้านการวัดทางนิวเคลียร์และรังสี
 2. ดำเนินการตรวจวัด ติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินผลกระทบทางรังสีเพื่อความปลอดภัยของประชาชน และสิ่งแวดล้อม
 3. ดำเนินการประเมินค่าการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลการได้รับรังสี เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแล
 4. ศึกษา พัฒนา และให้ข้อเสนอแนะทางด้านเทคนิค ในการจัดทำและดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางรังสี ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และการพิทักษ์ความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
 6. ดำเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
 7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานงานด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้าง

image.png

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ปฏิบัติงานสารบรรณ และธุรการ
 2. ดำเนินการด้านแผนงาน และติดตามผล
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานการคลังและพัสดุ การเงิน และงบประมาณ
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มมาตรฐานการวัดทางนิวเคลียร์และรังสี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานและระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการสอบเทียบทางรังสี กัมมันตรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ของประเทศ
 2. พัฒนาความสามารถด้านการวัดรังสี กัมมันตภาพรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาประเทศ
 3. จัดทำแผนแม่บทมาตรวิทยาทางรังสีก่อไอออนของประเทศ
 4. ถ่ายทอดค่ามาตรฐานและสอบย้อนกลับไปยังหน่วยวัดสากลทางรังสี กัมมันตภาพรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ ให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ
 5. บำรุงรักษาและพัฒนาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน การสอบเทียบและรับรองทางรังสี กัมมันตภาพรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ของประเทศ

กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ติดตามตรวจวัดและเฝ้าระวังกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม ทั้งในสภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินทางรังสี
 2. ประเมินการได้รับรังสีและผลกระทบทางรังสีที่มีต่อประชาชนอันเนื่องมาจากกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม และการดำเนินกิจกรรมทางรังสีของสถานปฏิบัติงานทางรังสีทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 3. บำรุงรักษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประเมินผลกระทบทางรังสี
 4. จัดทำเกณฑ์กำหนดและค่าพื้นฐานของกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม
 5. บริหารจัดการเครือข่ายการเฝ้าระวังทางรังสี ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ และศูนย์ข้อมูลทางรังสีในสิ่งแวดล้อม

กลุ่มพัฒนาด้านความมั่นคงและการพิทักษ์ความปลอดภัย มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์วัสดุนิวเคลียร์ รวมทั้งวัสดุกัมมันตรังสี ตลอดจนสร้างคลังข้อมูลอ้างอิง เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความมั่นคงและพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
 2. สนับสนุนเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลความมั่นคงและการวิจัยและพัฒนาในด้านพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
 3. พัฒนามาตรฐานสำหรับการกำกับดูแลความมั่นคงและการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
 4. ตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อสนับสนุนงานนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์

กลุ่มชีววิทยารังสี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ตรวจวัดและประเมินค่าปริมาณรังสีจากภายในร่างกายของ ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีในสถานปฏิบัติการที่ขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี และสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์ และผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนที่มีโอกาสได้รับสารรังสีเข้าสู่ร่างกาย ทั้งจากสภาวะปกติ และอุบัติเหตุฉุกเฉินทางรังสี
 2. จัดทำระบบฐานข้อมูลประวัติการได้รับรังสีภายในร่างกายของผู้ปฎิบัติงานทางรังสี
 3. เสนอแนะให้คำปรึกษาด้านเทคนิค วางแผนโปรแกรมการตรวจวัดและ ประเมินค่าปริมาณรังสีจากภายในร่างกาย ให้กับผู้ขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี และสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับ Biological Dosimetry Center

กลุ่มพัฒนาด้านความปลอดภัย มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. จัดทำและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
 2. วิจัยและพัฒนาสำหรับการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
 3. ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาที่มีศักยภาพ เพื่อต่อยอดสู่การกำกับดูแลฯ อย่างเป็นรูปธรรม
 4. พัฒนาความเข้มแข็งและความร่วมมืออย่างยั่งยืนของเครือข่ายวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
 5. ปฏิบัติงานสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกรณีของสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ รวมทั้งพันธกรณีและข้อตกลงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

 

กระบวนงานหลัก:

 • พัฒนามาตรฐานการรักษาความมั่นคงและพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
 • ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิวเคลียร์และรังสีรวมถึงพัฒนาเครือข่ายด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
 • การจัดหา พัฒนา และสถาปนา หน่วยวัดอ้างอิงของชาติด้านการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสี รวมถึงค่าความไม่แน่นอนด้านการวัดและการสอบเทียบตามข้อกำหนด ISO/IEC-17025 ของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
 • พัฒนาขีดความสามารถด้านการวัดปริมาณรังสี กัมมันตภาพรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ ให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ โดยผ่านเครือข่ายความร่วมมือด้านมาตรฐานทางรังสีของ IAEA และในฐานะสมาชิกองค์กรมาตรวิทยาในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก APMP
 • สอบย้อนกลับหน่วยวัดอ้างอิง ไปยังหน่วยวัดสากลทางรังสี กัมมันตภาพรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ และถ่ายทอดค่าอ้างอิง ผ่านการสอบเทียบเครื่องวัดรังสีให้กับหน่วยงานภายในประเทศ
 • การวิจัยและพัฒนาด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
 • ตรวจวัดปริมาณรังสีและประเมินค่าปริมาณรังสีจากภายในร่างกาย
 • ติดตามตรวจวัดและเฝ้าระวังกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม ทั้งในสภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินทางรังสี
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

Search