สารบัญ

 

ภารกิจ

  • จัดทำและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
  • วิจัยและพัฒนาสำหรับการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
  • ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาที่มีศักยภาพ เพื่อต่อยอดสู่การกำกับดูแลฯ อย่างเป็นรูปธรรม
  • พัฒนาความเข้มแข็งและความร่วมมืออย่างยั่งยืนของเครือข่ายวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
  • ปฏิบัติงานสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกรณีของสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ รวมทั้งพันธกรณีและข้อตกลงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มพัฒนาด้านความปลอดภัย (กพป.)

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2596-7600 ต่อ 2425

E:mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Search