สารบัญ

งานวิจัยและพัฒนาด้านความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู

  ๑. การพัฒนาเทคนิคในการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมทางทะเล

  ๒. การศึกษาปริมาณและผลกระทบทางรังสีต่อสิ่งแวดล้อม ประชาชน และผู้ปฏิบัติงานทางรังสี

  ๓. การพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางรังสีเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ISO 17025

  ๔. การสำรวจทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมบริเวณอ่าวไทย กัมพูชา และเวียดนาม

  ๕. การพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจ (Decision Support System, DSS)

  ๖. การศึกษาลักษณะการสะสมและการส่งผ่านสารกัมมันตรังสีในสิ่งมีชีวิตและประชาชน

  ๗. โครงการประเมินความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยในประเทศไทย

Search