สารบัญ

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ

  1. IAEA/RCA TC Project RAS/7/028 “Enhancing Regional Capabilities for Marine Radioactivity Monitoring and Assessment of the Potential Impact of Radioactive Release from Nuclear Facilities in Asia-Pacific Marine Ecosystem (RCA)

  2. IAEA TC Projet INT/7/019 “Supporting a Global Ocean Acidification Observing Network towards Increased Involvement of Developing States

  3. ASEANTOM-EU: Enhancing Emergency Preparedness and Response in ASEAN: Technical Support for Decision Making (Ref: REG 3.01/16)

  4. ASEANTOM-EU: Establishing a Regional Early Warning Radiation Monitoring Network in ASEAN and Enhancing National Networks

 

- RCARO-ASEANTOM Regional Training Course on Rapid Radiation Measurement and Individual Dose Assessment following Nuclear & Radiological Emergency

          เมื่อวันที่ ๗–๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ดร.ธวัชชัย อิทธิพูนธนกร  ดร.สุภัทรา โรเบิร์ตส์ กลุ่มพัฒนาด้านความปลอดภัย  และ ดร.วิทิต ผึ่งกัน กลุ่มมาตรฐานการวัดทางนิวเคลียร์และรังสี กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology (QST-NIRS) ประเทศญี่ปุ่น Korea Institute of Radiological & Medical Sciences (KIRAMS) Korea Institute of Nuclear Safety (KINS) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ในการฝึกอบรม RCARO-ASEANTOM Regional Training Course on Rapid Radiation Measurement and Individual Dose Assessment following Nuclear & Radiological Emergency ที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) และหน่วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศ (Regional Cooperative Agreement Regional Office : RCARO) เป็นเจ้าภาพ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ การฝึกอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีและประเมินปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมและประชาชน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้พลังงานนิวเคลียร์จากประเทศอาเซียน โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานในประเทศไทย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

Search