สารบัญ

กลุ่มสนับสนุนทางเทคนิคด้านความมั่นคงและพิทักษ์ความปลอดภัย (กสพ.)

(1) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์วัสดุนิวเคลียร์ รวมทั้งวัสดุกัมมันตรังสี ตลอดจนสร้างคลังข้อมูลอ้างอิง
     เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความมั่นคงและพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
(2) สนับสนุนเชิงเทคนิคเกี่ยวกับการกำกับดูแลความมั่นคงและการวิจัยและพัฒนาในด้านพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
(3) พัฒนามาตรฐานสำหรับการกำกับดูแลความมั่นคงและการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
(4) ตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อสนับสนุนงานนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์     

newLogoNF

Search