กลุ่มวิศวกรรมนิวเคลียร์และบำรุงรักษาเครื่องมือ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

  1. บริหารจัดการฐานข้อมูลและแผนการบำรุงรักษาพร้อมกับแผนงบประมาณสำหรับเครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
  2. ประเมิน ตรวจสอบ และบำรุงรักษาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อเสนอความเห็นประกอบในการซ่อมแซมหากจำเป็น และให้เครื่องมือมีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. วิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รวมไปถึงเทคนิคการใช้งานและการซ่อมบำรุงรักษา
  4. สนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

Search