บอร์ดนิวเคลียร์เห็นชอบร่างกฎกระทรวง 9 ฉบับ พร้อมเร่งบังคับใช้เต็มรูปแบบ

        ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ นั่งแท่นประธานประชุมบอร์ดนิวเคลียร์ เร่งพิจารณาร่างกฎกระทรวงหลัง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ฉบับที่ 2 ประกาศในราชกิจจาฯ ล่าสุดเห็นชอบร่างกฎกระทรวง 9 ฉบับ ยึดความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เดินหน้าเสนอเรื่องต่อ ครม. พร้อมผลักดันให้ทันบังคับใช้ เต็มรูปแบบ 1 กันยายน นี้

OAP 2313 resize

        วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (คกก.พนส.) ครั้งที่ 2/2562 หลังจากพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายลำดับรอง 9 ฉบับที่อาศัยอำนาจตามความในพ.ร.บ.ดังกล่าว โดยอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จำนวน 6 ฉบับ และอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จำนวน 3 ฉบับ สำหรับการประชุมครั้งนี้ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี (ประธาน) มอบให้ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รองประธาน) เป็นประธานประชุม โดยมีองค์ประชุมประกอบด้วย กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนกระทรวงต่าง ๆ รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุข และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง อาทิ วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ นิติศาสตร์ และมีนางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

        สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงทั้ง 9 ฉบับ ได้แก่ ร่างกฎกระทรวงในความรับผิดชอบของ ปส. จำนวน 6 ฉบับ

  1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดเครื่องกำเนิดรังสีที่ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ พ.ศ. ....
  2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ เครื่องกำเนิดรังสี พ.ศ. ....
  3. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ....
  4. ร่างกฎกระกรวงกำหนดหลักเกณฑ์การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. ....
  5. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ พ.ศ. ....
  6. ร่างกฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสีสำหรับเครื่องกำเนิดรังสีที่ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ พ.ศ. ....

และร่างกฎกระทรวงในความรับผิดชอบของ สธ. จำนวน 3 ฉบับ

  1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดเครื่องกำเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับใช้เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ ซึ่งไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ และเพื่อใช้งานในสถานพยาบาล ที่ต้องแจ้งการมีไว้ ในครอบครองหรือใช้ พ.ศ. ....
  2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ เครื่องกำเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับใช้เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ ซึ่งไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบและเพื่อใช้งานในสถานพยาบาล พ.ศ. ....
  3. ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยเครื่องกำเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับใช้ เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ ซึ่งไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบและเพื่อใช้งานในสถานพยาบาลที่แจ้งการครอบครองหรือใช้ พ.ศ. ....

         นอกจากนี้ ยังมีมติปรับปรุงองค์ประกอบและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ เพื่อให้มีหน้าที่และอำนาจที่ครอบคลุมภารกิจทุกด้านเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ ด้านพลังงานนิวเคลียร์อย่างมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในทิศทางที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและบริบทของกฎหมายเพื่อให้สามารถพิจารณาร่างกฎหมายลำดับรองและประกาศภายใต้ พ.ร.บ. นี้

         ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ประธานที่ประชุม กล่าวว่า การทำงานร่วมกันระหว่าง วท. และ สธ. มุ่งเน้นการปฏิบัติงานบนพื้นฐานข้อมูลที่กำหนดและทำความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อาทิ การกำหนดค่าปริมาณรังสี (dose limit) และเน้นให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ยึดความปลอดภัยประชาชนและผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ โดยต่อจากนี้ ปส. และ สธ. จะเตรียมการยื่นเสนอร่างกฎกระทรวงทั้ง 9 ฉบับ ต่อคณะรัฐมนตรีและเร่งผลักดันให้ทันต่อการบังคับใช้เต็มรูปแบบในวันที่ 1 กันยายน 2562 นี้ โดยเร็วที่สุด

          ขอเชิญชวนศึกษารายละเอียดพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 และร่างกฎกระทรวงที่ออกตามความ พ.ร.บ.ฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ปส. เพิ่มเติมได้ที่ www.oap.go.th

OAP 2277 resize OAP 2292 resize OAP 2291 resize OAP 2278 resize OAP 2289 resize OAP 2283 resize OAP 2287 resize OAP 2323e resize 

ดูประมวลภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ : ประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ครั้งที่ 2/2562_300462

 

 

 ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติโทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ  1123 - 1124

Search