ปส.จัดอบรม “บริการด้วยใจ ทำอะไรก็สำเร็จ รุ่นที่ 3”แก่บุคลากรซึ่งทำหน้าที่ให้บริการในส่วนต่าง ๆ ของ ปส.

              วันที่ 3 สิงหาคม 2562 นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานในการมอบนโยบายการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “บริการด้วยใจ ทำอะไรก็สำเร็จ รุ่นที่ 3” ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ โฮเทล ทวารวดี นครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยการฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับภารกิจองค์กรและหลักการให้บริการที่ถูกต้องแก่บุคลากรซึ่งทำหน้าที่ให้บริการในส่วนต่าง ๆ ของ ปส. รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรดังกล่าวได้ฝึกปฏิบัติในการให้บริการภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และโรงแรมไมด้า แกรนด์ โฮเทล ทวารวดี นครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปส. บรรจุใหม่ และมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการ จำนวนรวมประมาณ 70 คน เข้าร่วมกิจกรรม
             ทั้งนี้ ปส. ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาและเสริมสมรรถนะบุคลากรภายใน ปส. ให้มีทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการทุก ๆ ด้านอย่างมีคุณภาพ โดยนอกจากการให้ข้อมูลและความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ยังมุ่งเน้นให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยใจบริการอย่างแท้จริง

OAP 0303 resize

OAP 0036 resize

OAP 7776 resize OAP 8167 resize OAP 7836 resize OAP 7780 resize

ดูประมวลภาพกิจกรรมได้ที่ 
   1. กิจกรรมที่ห้องประชุมใหญ่ ปส.
   2. กิจกรรมที่โรงแรมไมด้า แกรนด์ โฮเทล ทวารวดี นครปฐม จังหวัดนครปฐม

 

 

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ  1123 - 1124

 

 

Search