ปส. นำบอร์ดนิวเคลียร์ เยือนสถานีตรวจ RN65 โชว์ศักยภาพไทยพร้อมเฝ้าระวังการทดลองอาวุธนิวเคลียร์

     OAP 6734 resize

     15 สิงหาคม 2562 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) นำคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ และคณะอนุกรรมการ กว่า 30 คน เยี่ยมชมความพร้อมเฝ้าระวังการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ของสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี อาร์เอ็น 65 (RN65) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน หวังผลักดันภารกิจด้านการเฝ้าตรวจการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ภายใต้สนธิสัญญา CTBT ให้เกิดนโยบายการพัฒนาความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

      นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า เมื่อปี 2561 ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันต่อสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (CTBT: Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty) โดยได้รับการสนับสนุน รวมถึงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากคณะกรรมการดังกล่าว ที่ร่วมทุ่มเทผลักดันกฎหมาย และนโยบายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. 2561 อันแสดงถึงเจตจำนงของประเทศไทยในการต่อต้านการใช้อาวุธนิวเคลียร์ และประเทศไทยได้จัดตั้งสถานีเฝ้าตรวจภายใต้ระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศ จำนวน 2 สถานี ได้แก่ สถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือนของพิภพ พีเอส 41 จังหวัดเชียงใหม่ และสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี อาร์เอ็น 65 จังหวัดนครปฐม โดยความร่วมมือกับคณะกรรมาธิการเตรียมการองค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ ในครั้งนี้จึงได้เชิญคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (พนส.) และคณะอนุกรรมการภายใต้ พนส. เยี่ยมชมภารกิจ ปส. ด้านการเฝ้าระวังการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ ณ สถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี อาร์เอ็น 65 (Radionuclide Station: RN65) โดยมี รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ให้การต้อนรับ ในฐานะหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ และอำนวยความสะดวกมาโดยตลอด
นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี อาร์เอ็น 65 ได้จัดตั้งส่วนระบบเฝ้าตรวจชนิดและกัมมันตภาพรังสีแกมมาในอนุภาคในอากาศแล้วเสร็จเมื่อปี 2560 โดยได้รับการรับรองจากคณะกรรมาธิการเตรียมการองค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์เมื่อปี 2561 และมีแผนที่จะยกระดับสถานี โดยการติดตั้งระบบเฝ้าตรวจก๊าซเฉื่อยกัมมันตรังสี (Radioactive Noble Gas) ในเร็ว ๆ นี้ ทำให้สถานีอาร์เอ็น 65 มีสมรรถนะเทียบเท่าสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีในระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศ จำนวน 40 สถานี ทั่วโลก และเหนือกว่าสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีอื่นที่จัดตั้งในภูมิภาคอาเซียน

       นอกจากนี้สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติยังส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้จากสถานีทั้งสองแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ รวมทั้งเป็นสถานที่สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งทำให้เกิดการบูรณาการที่ชัดเจนมากขึ้น สอดรับกับการปรับโครงสร้างของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2579 7600 ต่อ 1113 - 1114

OAP 6748 resize

OAP 6744 resize

OAP 6841 resize

OAP 6920 resize OAP 6915 resize OAP 6966 resize OAP 6917 resize OAP 6970 resize OAP 6873 resize OAP 6855 resize OAP 6832 resize OAP 6822 resize OAP 6803 resize OAP 6774 resize OAP 6776 resize OAP 6779 resize OAP 6781 resize OAP 6784 resize OAP 6794 resize OAP 6787 resize OAP 6804 resize OAP 6873 resize 

 

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ  1123 - 1124

 

 

Search