ปส. ดึงเครือข่ายมหาลัยใต้นำร่องโครงการตรวจวิเคราะห์รังสีในสิ่งแวดล้อมเตรียมเดินหน้าเต็มตัวปี 63

      สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) จัดกิจกรรมนำร่องเตรียมความพร้อมและเสริมความรู้เทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคใต้ กว่า 50 คน ในวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ จังหวัดสงขลา หวังผลักดันโครงการวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมร่วมกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคทั่วประเทศ ในปี 63 อย่างเป็นรูปธรรม มุ่งสร้างเครือข่ายและพัฒนางานวิจัยระบบเฝ้าระวังและระงับเหตุฉุกเฉินนิวเคลียร์-รังสี อย่างมีประสิทธิภาพ

120962 2 resize

        วันนี้ (12 กันยายน 2562) นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้มอบหมายให้ นางสิริวรรณ เรืองรอง หัวหน้าศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม (นำร่องภาคใต้)” ณ โรงแรม ที อาร์ ร็อค ฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและขั้นตอนการใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม อาทิ การตรวจวัดตัวอย่าง ดิน ทราย ผักสด ในท้องถิ่น ให้แก่บุคลากรจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่อง กว่า 50 คน มุ่งสร้างเครือข่ายและผลักดันการพัฒนางานวิจัยระบบเฝ้าระวังและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ร่วมกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดประชุมฯ ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และ ปส. ร่วมให้การบรรยายและเสวนาเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การตรวจวัดและประเมินกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม
          นางสิริวรรณ กล่าวต่อไปว่า ปส. กำหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภูมิภาค เพื่อปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของ อว. สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้แก่ภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งบริการสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลผลิตทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยจะเริ่มโครงการดังกล่าวภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่ง ปส. เชื่อว่าการบูรณาการร่วมกับภาคมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมการเฝ้าระวังปริมาณรังสีในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสามารถนำข้อมูลที่ได้มารวบรวมเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานการตรวจวัดปริมาณรังสีในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การการพัฒนางานวิจัยระบบเฝ้าระวังและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างมีประสิทธิภาพได้ในอนาคตอันใกล้นี้
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร. 0 2596 7600 ต่อ 4213

120962 3 resize

120962 4 resize 120962 1 resize 120962 5 resize

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ  1123 - 1124

 

 

 

 

Search