ปส. ร่วม EC เสริมสมรรถนะไทย-อาเซียน หนุนตั้งระบบสนับสนุนการตัดสินใจเหตุฉุกเฉินนิวเคลียร์-รังสีแห่งแรกในอาเซียน

    สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) ร่วมกับคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission : EC) เสริมสมรรถนะเพิ่มศักยภาพบุคลากรไทยและอาเซียน เรียนรู้การพยากรณ์การแพร่กระจายของนิวไคลด์กัมมันตรังสี ในวันที่ 16 – 27 กันยายน 2562 ณ ปส. ภายใต้โครงการความร่วมมือ EC-ASEAN Regional Project on Enhancing Emergency Preparedness and Response (EP&R) in ASEAN: Technical Support for Decision Making (DSS)

OAP 8267e resize

        Collaboration between OAP and EU to enhance ASEAN in establishing the first Decision Support System (DSS) during nuclear and radiation emergency in ASEAN

        Office of Atoms for Peace (OAP), Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation and European Commission (EC) organize training courses and a technical meeting under EC-ASEAN Regional Project on Enhancing Emergency Preparedness and Response (EP&R) in ASEAN: Technical Support for Decision Making (DSS) at OAP from 16 to 27 September 2019. The participants are from ASEAN countries responsible for nuclear and radiation emergency preparedness and response in their countries.

        วันนี้ (16 กันยายน 2562) นางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า ปส.ในฐานะประธานเครือข่ายหน่วยงานกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูในภูมิภาคอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมรับเป็นเจ้าภาพจัดตั้งหน่วยงานกลางของภูมิภาคอาเซียนในการติดตั้งระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System: DSS) กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อพยากรณ์การแพร่กระจายของนิวไคลด์กัมมันตรังสีกรณีอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี โดยการสนับสนุนจาก EC พร้อมติวเข้มทางเทคนิค ตั้งแต่วันที่ 16 – 27 กันยายน 2562 ณ ปส. เพื่อเสริมสมรรถนะและเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมติดตั้งระบบ DSS แห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่จำเป็นแก่บุคลากรไทยและอาเซียน จำนวนกว่า 30 คน
จาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีรายละเอียดกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่

  1. ฝึกอบรม Training Course on Models Used in Decision Support System ตั้งแต่วันที่ 16 – 20 กันยายน 2562 เพื่อเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการพยากรณ์การแพร่กระจายของนิวไคลด์กัมมันตรังสีกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการยุโรป
  2. ฝึกอบรมแบบคู่ขนานเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม ARGOS และโปรแกรม JRODOS ตั้งแต่วันที่ 23 – 25 กันยายน 2562 เพื่อฝึกอบรมเฉพาะด้านสำหรับโปรแกรมที่ประเทศอาเซียนแต่ละประเทศเลือกใช้ในการพยากรณ์ การแพร่กระจายของนิวไคลด์กัมมันตรังสีกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
  3. ประชุม Technical Meeting on Status of the Data Collection for Customisation and Data Upload in the DSS ตั้งแต่วันที่ 26 – 27 กันยายน 2562 เพื่อการเก็บข้อมูลและใช้ข้อมูลที่เหมาะสมในการใช้งานระบบ DSS ในประเทศอาเซียน

        นางรัชดา กล่าวต่อไปว่า การจัดตั้งและดำเนินงานเกี่ยวกับศูนย์วิเคราะห์ข้อมูล DSS สำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้พยากรณ์การแพร่กระจายของนิวไคลด์กัมมันตรังสีกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศสมาชิกอาเซียนในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี ตลอดจนการประเมินและวิเคราะห์การแพร่กระจายของนิวไคลด์กัมมันตรังสีและการประเมินการได้รับปริมาณรังสีของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งถือเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานในการรับมือต่อเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ และในระดับภูมิภาคอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อความปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคงและยั่งยืน

       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มความร่วมมือและประสานงานระหว่างประเทศ โทร 0 2596 7600 ต่อ 4104

OAP 8198 resize

OAP 8249 resize

OAP 8190 resize OAP 8194 resize OAP 8265e resize

OAP 8202 resize OAP 8281 resize OAP 8247 resize

OAP 8281 resize OAP 8231 resize OAP 8207 resize

 

 ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ  1123 - 1124

 

 

 

 

Search