การประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายและการขับเคลื่อนให้ดำเนินการตามกฎหมายเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายลำดับรองที่ออกตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๒

       OAP 8464 resize

      วันที่ ๒๓ ก.ย. ๖๒ ปส. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายและการขับเคลื่อนให้ดำเนินการตามกฎหมายเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีนางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการกฎหมายและการขับเคลื่อนให้ดำเนินการตามกฎหมาย ได้พิจารณาร่างกฎหมายลำดับรองจำนวน ๕ ฉบับ ดังนี้
       ๑)​ ร่างกฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องวางหลักประกัน พ.ศ. ....
       ๒)​ ร่างกฎกระทรวงความปลอดภัยในการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย พ.ศ. ....
       ๓)​ ร่างประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติเรื่องเกณฑ์ปลอดภัย พ.ศ. ....
       ๔)​ ร่างกฎกระทรวงการกำหนดวัสดุนิวเคลียร์ที่ต้องแจ้งการครอบครอง พ.ศ. ....
       ๕)​ ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. ....
ซึ่งคณะอนุกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ในการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ  1123 - 1124

 

 

Search