ปส. เปิดเวทีฟังความเห็นร่างกฎกระทรวงฯ วางหลักประกันนิวเคลียร์-รังสี เพิ่มความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้ประชาชน

    oap 3         สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงฯ ในการวางหลักประกันเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ และสถานประกอบการณ์ทางนิวเคลียร์ และการเข้าดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. .... ในวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส. โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชนกว่า 80 คน จาก 50 หน่วยงาน ร่วมรับทราบข้อมูลและแลกเปลี่ยนความเห็น หวังเร่งเดินหน้าออกกฎหมายลำดับรองและบังคับใช้ตามพ.ร.บ.นิวเคลียร์ 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างเต็มรูปแบบ ช่วยเพิ่มความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้ประชาชนในการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีมากยิ่งขึ้น

       วันนี้ (25 กันยายน 2562) เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการวางหลักประกันเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ และการเข้าดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. .... โดยจัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งเป็นกลุ่มผู้รับใบอนุญาตและมีหน้าที่วางหลักประกันตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ซึ่งได้รับฟังใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ประเภทของหลักประกัน ประมาณค่าใช้จ่ายที่ต้องวางหลักประกัน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาคเอกชนสนใจเข้าร่วมกว่า 80 คน จาก 50 หน่วยงาน

         นางสาววิไลวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปส. ในฐานะหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้เคยจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวมาแล้วในปี พ.ศ. 2559 รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็ปไซต์ ซึ่งปัจจุบันร่างกฎกระทรวงดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดย ปส. จะรวบรวมและนำข้อคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากการประชุมในครั้งนี้ เพื่อใช้ประกอบการตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้งจะเร่งผลักดันการออกกฎหมายลำดับรองต่าง ๆ และบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัย สร้างความมั่นใจ ให้ประชาชนในการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีมากยิ่งขึ้น

oap 1

oap 3

oap 4

oap 2

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ  1123 - 1124

 

 

Search