ปส. ดึงผู้ประกอบการโลหะเสริมความรู้-หาแนวทางแก้ปัญหาการปนเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสีในอุตสาหกรรมเศษโลหะ

      6 resize

      สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) ดึงหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนรับความรู้-ระดมความเห็นหาแนวทางแก้ปัญหาการปนเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสีในอุตสาหกรรมเศษโลหะ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น หวังแก้ปัญหา สร้างความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 2 resize

      วันนี้ (26 กันยายน 2562) นางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับมอบหมายจากนางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการแก้ปัญหาการปนเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสีในเศษโลหะและรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการ ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น โดยกล่าวว่าจากประเด็นพบการปนเปื้อนของวัสดุกัมมันตรังสีในสินค้านำเข้าและส่งออก รวมทั้งการหลอมละลายวัสดุกัมมันตรังสีในเตาหลอมโลหะอยู่เป็นประจำ ซึ่งก่อให้เกิดกากกัมมันตรังสีปริมาณหลายร้อยตัน ปส. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีภายในประเทศ ตระหนักและเล็งเห็นความจำเป็นในการหาวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน จึงจัดการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมศุลกากร ผู้ประกอบการการนำเข้า-ส่งออกเศษโลหะ โรงงานคัดแยกโลหะ/หลอมโลหะ หน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมกว่า 60 คน

      นางรัชดา กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยไม่มีแหล่งแร่โลหะเชิงอุตสาหกรรม จึงมีการนำเข้าเศษโลหะเพื่อ recycle จากต่างประเทศ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงนำเข้าเศษโลหะปนเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสี หรือโลหะที่มีวัสดุกัมมันตรังสีบรรจุอยู่ หากไม่มีมาตรการเฝ้าระวังหรือระบบตรวจจับสัญญาณรังสีที่มีประสิทธิภาพ เศษโลหะที่ประกอบหรือปนเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสีอาจหลุดรอดเข้าสู่ระบบเพื่อนำไปหลอมละลายขึ้นรูปใหม่ และก่อความเสียหายต่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมโลหะของประเทศ ปส. หวังว่าเวทีนี้นอกจากจะทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ ยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักในการร่วมมือกันเพื่อหาแนวทางและข้อตกลงที่เหมาะสมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดการต่อยอดสู่การสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการและเฝ้าระวังมิให้เกิดการนำเข้าเศษโลหะปนเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสีต่อไปในอนาคต เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี โทร 0 2596 7600 ต่อ 1617 - 1618

 6 resize

 4 resize

 3 resize

 1 resize

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ  1123 - 1124

 

 

Search