บอร์ดนิวเคลียร์เห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรอง 5 ฉบับ หวังเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้เต็มรูปแบบ

OAP 8580 resize           ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ เปิดประชุมบอร์ดนิวเคลียร์ ครั้งที่ 3/2562 เห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรอง จำนวน 5 ฉบับ พร้อมเดินหน้าเร่งผลักดันเข้าสู่กระบวนการ หวังเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้เต็มรูปแบบ มุ่งลดภาระผู้ประกอบการ เพิ่มความปลอดภัยสูงสุดให้ประชาชน ผู้ปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล้อม

OAP 8601e resize

            วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีการประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ครั้งที่ 3/2562 เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน 5 ฉบับ โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (พนส.) มอบหมายให้ ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกรรมการผู้แทนกระทรวงต่าง ๆ และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง อาทิ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ นิติศาสตร์ และมีนางสาววิไลวรรณ  ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

           สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรอง 5 ฉบับ ดังนี้

  1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดวัสดุนิวเคลียร์ที่ต้องแจ้งการครอบครอง พ.ศ. ....
  2. ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตเกี่ยวกับสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. ....
  3. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. ....
  4. ร่างกฎกระทรวงความปลอดภัยในการดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย พ.ศ. ....
  5. ร่างประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เรื่อง เกณฑ์ปลอดภัย พ.ศ. ....

           คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติได้มีการพิจารณาร่างกฎหมายลำดับรอง ซึ่งเป็นการทบทวนและพิจารณาข้อกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยยึดความปลอดภัยของประชาชน ผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ รวมทั้งคำนึงถึงการลดภาระผู้ประกอบการเพื่อให้สามารถปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ดังกล่าวได้โดยสะดวกและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยต่อจากนี้ ปส. จะดำเนินการยื่นเสนอร่างกฎหมายทั้ง 5 ฉบับ เพื่อเร่งผลักดันเข้าสู่กระบวนการต่อไป

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร 0-2596-7600 ต่อ 4111-4112

OAP 8580 resize

OAP 8584 resize

OAP 8568 resize OAP 8569e resize OAP 8578e resize

OAP 8596 resize OAP 8601 resize OAP 8602 resize

OAP 8583 resize

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ  1123 - 1124

 

 

Search