ปส. ร่วม IAEA และ RCARO ติวเทคนิคตรวจประเมินรังสี พร้อมรับมือเหตุนิวเคลียร์-รังสี ยกระดับความปลอดภัยในภูมิภาค

 OAP 8641 resize         สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ประธานเครือข่ายหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูในภูมิภาคอาเซียน  หรือ ASEANTOM ปี 2562 เป็นเจ้าภาพจัดอบรมตรวจ-ประเมินปริมาณรังสี เพื่อรับมือเหตุฉุกเฉิน ในวันที่ 7 – 11 ตุลาคม 2562 ณ ปส. พร้อมดึงทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ และหน่วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ฝึกเทคนิคการใช้เครื่องวัดรังสีให้ไทยและอาเซียน 10 ประเทศ กว่า 30 คน รุกสร้างความพร้อมตอบสนองเหตุฉุกเฉินนิวเคลียร์-รังสี มุ่งยกระดับความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

OAP 8642 resize

        วันนี้ (7 ตุลาคม 2562) นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดการฝึกอบรมระดับภูมิภาค “IAEA-RCARO-ASEANTOM Regional Training Course Rapid Radiation Measurement and Individual Dose Assessment following Nuclear and Radiological Emergency” ซึ่งจัดร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) และหน่วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศ (Regional Cooperative Agreement Regional Office : RCARO) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีและประเมินปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมและประชาชน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี รวมถึงวิธีปฏิบัติและฝึกใช้เครื่องมือตรวจวัดรังสีให้แก่หน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้พลังงานนิวเคลียร์จากประเทศอาเซียน และญี่ปุ่น นอกจากนี้มีบุคลากรไทยจากหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) และ ปส. 

          นางสาววิไลวรรณ กล่าวต่อไปว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้ จะได้เรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับประเมินปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมและประชาชนเพื่อช่วยให้การป้องกันและลดผลกระทบทางรังสีที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง ซึ่งนอกจากจะช่วยยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยจากอาเซียนได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังนับเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือที่ดีระหว่าง ASEANTOM กับ RCARO รวมทั้งสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคนิคร่วมกับ IAEA คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) และโครงการ RCA อย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะช่วยต่อยอดและสร้างความเข้มแข็งในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติ เพื่อรับมือกับทุกสภาวการณ์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์-รังสีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีมาตรฐานและนำมาซึ่งความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มความร่วมมือและประสานงานระหว่างประเทศ โทร 0 2596 7600 ต่อ 4104

OAP 8668 resize

OAP 8641 resize OAP 8662 resize

OAP 8651 resize OAP 8636 resize OAP 8701e resize

OAP 8707e resize 

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114

Search