ประชุมคณะทำงานพิจารณาความปลอดภัยของพื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ 1/2563

OAP 9009 resize         วันนี้ (29 ตุลาคม 2562) นางสุชิน อุดมสมพร รักษาการแทน รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับมอบหมายจาก นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพิจารณาความปลอดภัยของพื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาข้อมูลประกอบการขออนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ณ ห้องประชุม 103 อาคาร 4 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 25 คน

OAP 9009 resize

OAP 9009 resize

OAP 9036 resize OAP 9014 resize

OAP 9018 resize OAP 9027 resize

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 

 

 

 

Search