ประชุมคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ ครั้งที่ 1/2563

 DSC 01 7 resize

      วันนี้ (30 ตุลาคม 2562) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. เพื่อรับทราบและติดตามผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจทางด้านการแพทย์ ได้แก่ ด้านการวัดและเฝ้าระวังปริมาณรังสีที่ได้รับกับผู้ป่วยในทางการแพทย์ในประเทศไทย การเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านรังสีทางการแพทย์ และการจัดทำฐานข้อมูลการได้รับรังสีตามข้อกำหนดของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติว่าด้วยผลกระทบจากรังสี (UNSCEAR) อีกทั้งได้มีการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการระดับประเทศของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ทางด้านการแพทย์ สำหรับรอบปี พ.ศ. 2565 - 2566 ก่อนเสนอให้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติให้ความเห็นชอบต่อไป

DSC 01 5 resize

DSC 01 1 resize DSC 01 5 resize DSC 01 6 resize

DSC 01 2 resize DSC 01 9 resize DSC 01 8 resize

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 

 

Search