ปส. รับรางวัลนายกรัฐมนตรี “หน่วยงานสนับสนุนนโยบายรัฐยกเลิกใช้สำเนาเอกสารราชการ”

dsc01 3 resize

        วันนี้ (30 ตุลาคม 2562) นางเพ็ญนภา กัญชนะ ผู้อำนวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้รับมอบหมายจาก นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เข้ารับรางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ในงาน “Digital Government Awards 2019” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
dsc01 5 resize

      ปส. ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) ได้รับคัดเลือกจากรัฐบาลเข้ารับรางวัลดังกล่าวในฐานะหน่วยงานยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารราชการ ภายใต้นโยบายและกฎระเบียบของรัฐบาลดิจิทัล ด้านการบริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ โดย ปส. ตอบรับนโยบายดังกล่าวและร่วมสนับสนุนพร้อมผลักดันการดำเนินงานให้ทุกหน่วยงานภายใน “งดเรียกรับสำเนาเอกสารราชการ” ในกิจกรรมทุกด้านอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การยื่นคำขอรับใบอนุญาตหรือขอต่อใบอนุญาตต่างๆ ณ จุดรับบริการ (One Stop Service) การสอบขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) การสอบเทียบเครื่องมือวัดรังสี รวมทั้งการสอบบรรจุข้าราชการและพนักงานราชการของหน่วยงาน โดย ปส. ได้นำระบบฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Counter Service) มาใช้เชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคคลกับกรมการปกครอง และเชื่อมโยงฐานข้อมูลนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการให้บริการทุกด้านแก่ผู้ประกอบการและประชาชนที่มาติดต่อราชการกับ ปส. แทนการเรียกรับสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ถือเป็นการลดขั้นตอนการกรอกข้อมูลและเอกสารจำนวนมาก ผู้รับบริการสามารถใช้เพียงบัตรประชาชนตัวจริงเพื่อนำมายืนยันและพิสูจน์ตัวตน โดยใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลบัตรประชาชน (Smart Card Reader) ทำให้ประชาชนได้รับบริการด้วยความสะดวก แม่นยำ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ถือเป็นการตอบสนองและร่วมขับเคลื่อนองค์กรสู่นโยบาย Thailand 4.0 และแผนการพัฒนาด้านดิจิทัล นำไปสู่การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถขององค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างแท้จริง

      การมอบรางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการในครั้งนี้ เกิดขึ้นภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. หน่วยงานในการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี โดย สพร. ได้ดำเนินโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2562 โดยมีหน่วยงานเข้ารับการคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 1,858 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง จำนวน 323 หน่วยงาน หน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค จำนวน 1,533 หน่วยงาน ครอบคลุมทั้งหมด 76 จังหวัด และองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จำนวน 2 หน่วยงาน เพื่อเป็นฐานข้อมูลด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนและนโยบายในการยกระดับพัฒนาหน่วยงานภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล ซึ่งในโอกาสนี้ ปส. ได้แสดงศักยภาพเป็นที่ประจักษ์ในการเป็นองค์กรที่มีความพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินงานและนำมาซึ่งการได้รับรางวัลในครั้งนี้

      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี โทร 0 2596 7600 ต่อ 1508

OAP 9490 resize

OAP 9355 resize

dsc01 7 resize dsc01 7 resize

dsc01 4 resize dsc01 6 resize

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 

 

Search