ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการเฉพาะกิจ UNSCEAR

         วันนี้ (31 ตุลาคม 2562) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลการได้รับรังสีตามข้อกำหนดของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติว่าด้วยผลกระทบจากรังสี (United Nations Scientific Committee on the Effect of Atomic Radiation : UNSCEAR) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม สาขารังสีวินิจฉัย ชั้น 1 ตึกอภันตรีปชา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อติดตามผลลัพธ์พึงประสงค์ที่ครอบคลุมด้านการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดทำฐานข้อมูลการได้รับรังสีทางการแพทย์ และทบทวนแผนการดำเนินงานในระยะ 2 ปี อีกทั้งสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลการได้รับรังสีตามข้อกำหนด UNSCAER ในรอบ 6 เดือน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูลการได้รับรังสีทางการแพทย์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามข้อกำหนดของ UNSCAER และเสนอต่อคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติต่อไป

oap01 7 resize

oap01 4 resize

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search