ประชุมทบทวนผลการดำเนินงานโครงการและตัวชี้วัด พ.ศ. 2562

   IMG 0736 resize      วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2562) นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการดำเนินงานโครงการและตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. เพื่อสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานโครงการและตัวชี้วัด รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค ตลอดจนระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการแก้ไข และให้ข้อเสนอแนะร่วมกันเพื่อนำมาใช้ในการติดตามและประเมินผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของปส. โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

IMG 0747 resize

IMG 0740 resize

IMG 0736 resize IMG 0735 resize

 IMG 0746 resize IMG 0743 resize

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 

 

 

Search