นักศึกษาคณะวิทย์ฯ มธ. รังสิต เยี่ยมชมภารกิจ และการดำเนินงานของปส.

       วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562) เวลา 13.00 น. อาจารย์ และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จำนวน 36 คน เข้าเยี่ยมชมภารกิจของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) พร้อมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “ภารกิจของ ปส. และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิวเคลียร์และรังสี" รวมทั้งการใช้งานเครื่องวัดรังสีที่ถูกต้อง โดย ดร.ธีรพัทธ์ มานุวงศ์ วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวศิริพร พุ่มไสว เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน พร้อมเยี่ยมชมภารกิจของ ปส. ในส่วนของห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดรังสีทางชีวภาพ ศูนย์ข้อมูลสถานีเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลแห่งชาติ 171
     ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดสนใจเข้าเยี่ยมชม ปส. สามารถสอบถามรายละเอียดและส่งหนังสือเพื่อติดต่อเข้าเยี่ยมชม ได้ที่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 0 2569 7600 ต่อ 1113-1114 ในวันและเวลาราชการ

oap01 3 resize

oap01 1 resize

oap01 6 resize oap01 5 resize

oap01 4 resize oap01 2 resize

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search