ปส. ร่วมมือ U.S.NRC ติวมาตรฐานกำกับความปลอดภัยนิวเคลียร์-รังสีในอุตสาหกรรม

      18 – 22 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) ร่วมกับคณะกรรมาธิการกำกับดูแลนิวเคลียร์แห่งสหรัฐอเมริกา (U.S.NRC) เสริมความรู้เรื่องกฎระเบียบและมาตรฐานทางอุตสาหกรรมที่ใช้ในกระบวนการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ให้แก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของไทย 4 หน่วยงาน     มุ่งสร้างความเข้าใจการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล หวังเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลความปลอดภัยนิวเคลียร์-รังสีของไทยอย่างเต็มประสิทธิภาพ

IMG 0986 resize

      วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2562) นางสุชิน อุดมสมพร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน รักษาราชการแทนรองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับมอบหมายจาก นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “U.S.NRC/IRDP Nuclear Power Plant Codes and Standards Workshop” ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 602 ชั้น 6 อาคาร 9 ปส. โดยมีผู้แทนจาก 4 หน่วยงานหลักของไทยเข้าร่วม ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ ปส. ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก U.S.NRC เพื่อช่วยเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ และมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เป็นพื้นฐานของการออกแบบ การสร้างคุณสมบัติ การทดสอบระบบ โครงสร้าง และส่วนประกอบทางอุตสาหกรรมที่ใช้ในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี รวมถึงการรับประกันคุณภาพทางนิวเคลียร์ ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของไทยทางด้านอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยผลักดันความร่วมมือระหว่าง ปส. กับหน่วยกำกับนิวเคลียร์สหรัฐฯ อันจะส่งผลให้ภารกิจด้านการกับกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ภายในประเทศเกิดความเข้มแข็ง และมั่งคงปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มความร่วมมือและประสานงานระหว่างประเทศ โทร 0 2596 7600 ต่อ 4104

IMG 0969 resize

IMG 0982 resize IMG 0996 resize

IMG 0986 resize IMG 0984 resize IMG 0977 resize

IMG 0995 resize IMG 1024 resize IMG 0988 resize

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

Search