ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดสมรรถนะ ศักยภาพ และมาตรฐานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 1/2563

        วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2562) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดสมรรถนะ ศักยภาพ และมาตรฐานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมใหญ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. เพื่อพิจารณากฎหมาย ประกาศ และระเบียบ ที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ที่อยู่ภายใต้ (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ....

OAP 9110 resize

OAP 9111 resize

OAP 9107 resize

OAP 9112 resize

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 

 

Search