ประชุมทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ครั้งที่ 1/2563 

          วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2562) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดการประชุมเรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ครั้งที่ 1/2563  ณ ห้องประชุมใหญ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ทบทวน และกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค ตลอดจนระดมความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางการแก้ไขและให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

OAP 9712 resize

OAP 9709 resize

OAP 9721 resize OAP 9714 resize OAP 9726 resize

OAP 9707 resize OAP 9706 resize OAP 9724 resize

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 

Search